• ຖ້າຖືກຍົກເລີກກ່ອນ 60 ວັນນັບຈາກວັນທີ່ມາຮອດ: 25% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ພັກທັງຫມົດຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນການເກັບຮັກສາ.
  • ຖ້າຖືກຍົກເລີກພາຍໃນ 30-60 ມື້ນັບຈາກວັນທີມາຮອດ: 40% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ພັກເຊົາຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນການເກັບຮັກສາ.
  • ຖ້າຖືກຍົກເລີກພາຍໃນ 21-30 ມື້ນັບຈາກວັນທີມາຮອດ: 50% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ພັກເຊົາຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນການເກັບຮັກສາ.
  • ຖ້າຖືກຍົກເລີກພາຍໃນ 07-21 ມື້ນັບຈາກວັນທີມາຮອດ: 75% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ພັກເຊົາຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນການເກັບຮັກສາ.
  • ຖ້າຖືກຍົກເລີກພາຍໃນ 07 ມື້ນັບຈາກວັນທີ່ມາຮອດ: 100% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ພັກທັງຫມົດຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນການເກັບຮັກສາ.
  • ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການສະແດງຫລືເຊັກເອົາກ່ອນວັນທີອອກເດີນທາງ: 100% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດຂອງການເຂົ້າພັກຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນການເກັບຮັກສາໄວ້.

ຂໍໂທກັບຄືນ

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ໂທຕອບກັບ

ກະລຸນາໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ໂທຄືນແລະພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້.